Mandarin(P): jiàn
Mandarin(Z): ㄐㄧㄢˋ
Korean(Eum): 참 [cham]
Korean(H/E): 참람할 참
Japanese(On): せん, しん [sen, shin]
Japanese(Kun): おごる [ogoru]
Cantonese: zim2, zim3
Vietnamese: thế
------------------------------------------------------------
Definition: assume, usurp
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.12]
Total strokes: 14
Radical: ()
Other variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50E3
Big Five: E0FD
JIS X 0208-1990: 4909
Cangjie: OQOA
Four-corner Code: 2526.3
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10216.090
Kang Xi: 0117.080
CiHai: 127.104
Morohashi: 01111
Dae Jaweon: 0248.140

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — jiàn ㄐ〡ㄢˋ 同“ ”。 超越;冒用。 宋 王安石 《議南郊三聖並侑》: “尊尊不可以瀆, 故郊無二主;親親不可以僣, 故廟止其先。” 明 徐渭《漁陽弄》: “一箇女孩兒竟坐中宮駕, 騎中郎直做了侯王霸, 銅雀臺 直把那雲煙架, 僣車旗直按倒朝廷胯。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I tiě (1) ㄊㄧㄝˇ (2) 奸诈狡猾。 (3) 郑码: NBOK, U: 50E3, GBK: 8363 (4) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32113411342511 II jiàn (1) ㄐㄧㄢˋ (2) 古同 僭 。 (3) 郑码: NBOK, U: 50E3, GBK: 8363 (4) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32113411342511 …   International standard chinese characters dictionary

 • — jiàn ㄐ〡ㄢˋ 〔《廣韻》子念切, 去栝, 精。 〕 “ ”的今字。 亦作“ ”。 “ ”的被通假字。 1.超越本分, 冒用在上者的職權、名義行事。 《公羊傳‧隱公五年》: “初獻六羽, 何以書?譏。 何譏爾?譏始僭諸公也。” 何休 注: “僭, 齊也, 下傚上之辭。” 《史記‧平津侯主父列傳》: “且臣聞 管仲 相 齊 , 有三歸, 侈擬於君, 桓公 以霸, 亦上僭於君。” 前蜀 杜光庭 《虯髯客傳》: “﹝ 楊素 ﹞奢貴自奉, 禮異人臣。 每公卿入言, 賓客上謁,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 匡弼 — 匡正輔佐;糾正補救。 漢 蔡邕 《琅邪王傅蔡朗碑》: “驕盈僣差, 或蹈憲理, 非弘直碩儒, 莫能匡弼。” 《後漢書‧左雄傳》: “伏見議郎 左雄 ……實有王臣蹇蹇之節, 周公 謨 成王 之風。 宜擢在喉舌之官, 必有匡弼之益。” 《明史‧徐溥傳》: “國家設 文淵閣 , 命學士居之, 誠欲其謨謀政事, 講論經史, 培養本原, 匡弼闕失, 非欲其阿諛順旨, 惟言莫違也。” 清 薛福成 《書太監安德海伏法事》: “向非列聖家法之嚴, 皇太后之明聖與諸大臣之匡弼, 其安能若是神速哉!” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (厲, 厉) I lì ㄌ〡ˋ 〔《廣韻》力制切, 去祭, 來。 〕 1.“ ”的古字。 粗磨石。 《詩‧大雅‧公劉》: “涉 渭 為亂, 取厲取鍛。” 陸德明 《經典釋文》: “厲, 本又作礪。” 《史記‧高祖功臣侯者年表序》: “使 河 如帶, 泰山 若厲。” 裴駰 集解: “厲, 砥石也。” 2.磨礪。 《左傳‧哀公十六年》: “ …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (厲, 厉) I lì ㄌ〡ˋ 〔《廣韻》力制切, 去祭, 來。 〕 1.“ ”的古字。 粗磨石。 《詩‧大雅‧公劉》: “涉 渭 為亂, 取厲取鍛。” 陸德明 《經典釋文》: “厲, 本又作礪。” 《史記‧高祖功臣侯者年表序》: “使 河 如帶, 泰山 若厲。” 裴駰 集解: “厲, 砥石也。” 2.磨礪。 《左傳‧哀公十六年》: “ …   Big Chineese Encyclopedy

 • 寡人 — 1.古代君主的謙稱。 《禮記‧曲禮下》: “諸侯見天子, 曰‘臣某侯某’。 其與民言, 自稱曰‘寡人’。” 孔穎達 疏: “寡人者, 言己是寡德之人。” 漢 傅毅 《舞賦》: “﹝ 楚襄王 ﹞謂 宋玉 曰: ‘寡人欲觴群臣, 何以娛之?’” 唐 李朝威 《柳毅傳》: “﹝ 洞庭君 ﹞謂 毅 曰: ‘水府幽深, 寡人暗昧, 夫子不遠千里, 將有為乎?’” 清 李漁 《玉搔頭‧逆氣》: “從今日起, ‘殿’字要改做‘陛’字, ‘千’字要改做‘萬’字了。 這等‘孤家’也要稱‘寡人’了。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 桃杖 — 用桃木作的兵器。 古代用以辟邪。 《後漢書‧禮儀志中》: “葦戟、桃杖以賜公、卿、將軍、特侯、諸侯。” 三國 魏 曹操 《與太尉楊彪書》: “今贈足下錦裘二領, 八節銀角桃杖一枚, 青氈床褥三具。” 《法苑珠林》卷八七: “汝為兒子, 逆天不孝, 棄親就僣同兇黨, 便捉 邦 ( 張邦 )頭, 以手中桃杖刺之。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 王制 — 王朝的制度。 《荀子‧正論》: “天下之大隆, 是非之封界, 分職名象之所起, 王制是也。” 楊倞 注: “王制, 謂王者舊制。” 漢 王符 《潛夫論‧浮侈》: “今京師貴戚, 衣服、飲食、車輿、文飾、廬舍、皆過王制, 僣上甚矣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 王者 — I 1.帝王, 天子。 《公羊傳‧成公元年》: “然則曷為不言 晉 敗之?王者無敵, 莫敢當也。” 《史記‧伯夷列傳》: “示天下重器, 王者大統, 傳天下若斯之難也。” 唐 張說 《奉和千秋節宴應制》: “五德生王者, 千齡啟聖心。” 清 凌揚藻 《蠡勺編‧僣立楚齊策文》: “職在牧民, 乃知王者為通器。” 2.指同類中之特出而無與倫比者。 宋 歐陽修 《漁家傲》詞: “顏色清新香脫灑。 堪長價, 牡丹怎得稱王者!” 3.錢的別稱。 唐 李冗 《獨异志》卷中: “ 唐 富人 王元寶 , …   Big Chineese Encyclopedy

 • 豪門 — (豪門, 豪门) 指有錢有勢的人家。 《後漢書‧皇甫規傳》: “吏託報將之怨, 子思復父之恥, 載贄馳車, 懷糧步走, 交搆豪門, 競流謗讟, 云臣私報諸 羌 , 謝其錢貨。” 唐 司空圖 《成均諷》: “則必三雍八佾, 休僣濫于豪門;春誦夏絃, 服祗庸于胄子。” 《覓燈因話‧姚公子傳》: “然一入豪門, 終身不得相見。” 魯迅 《集外集拾遺‧<所聞>詩》: “華燈照宴敞豪門, 嬌女嚴裝侍玉樽。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.